Ekologická likvidácia odpadov – ELKAPO

Skládkovanie odpadov

Na našej skládke je možné uložiť nasledujúce odpady:


17 05 06 - Výkopová zemina / bez prímesí/
17 05 04 - Zemina a kamenivo
01 04 09 - Odpadový piesok a íly
01 04 13 - Odpady z rezania a pílenia kameňa
10 12 01 - Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 08 - Odpadová keramika, tehly, obkladačky, dlaždice
10 13 11 - Odpad z kompozitných materiálov
10 13 14 - Odpadový betón a betónový kal / min. 60% sušiny/
17 01 01 - Betón / max . rozmer :600 x 600 x 600 mm/      
17 01 02 - Tehly
17 01 03 - Obkladačky , dlaždice a keramika
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, keramiky
17 03 02 - Bitúmenové zmesi
17 08 02 - Stavebné materiály na báze sadry
17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

Skládka - doprava

PO-PIA - 7.00 – 15.30

Rýchly kontakt

ELKAPO s.r.o.
Cabajská cesta p.p.5D
950 16 Nitra

tel. č.:
0908 800 814

e-mail:
elkapo@elkapo.sk